هزینه‌ها

میلیارد تومان

برو

درآمد‌ها

میلیارد تومان

برو

خرداد ۱۴۰۳